Chương trình giáo dục Tiểu học tại Alpha giúp học sinh hình thành và phát triển những yếu tố căn bản về tri thức – thể chất – kỹ năng và lấy đó làm kim chỉ nam để xây dựng tinh thần tự chủ và đam mê cho học sinh

BIỂU PHÍ CẤP TIỂU HỌC